Privacyverklaring

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Wij wijzen u erop dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, verzamelen en gebruiken om met u een overeenkomst te kunnen afsluiten en uitvoeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen van wie wij goederen en/of diensten afnemen. Als u een (potentiële) klant van ons bent, gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, om te kunnen vaststellen aan welke specificaties of wensen een bepaald product of dienst moet voldoen, om goederen te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren, facturen te kunnen sturen en om vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Als u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer bent, zijn uw persoonsgegevens ook nodig voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij aankopen willen wij u kunnen melden aan welke specificaties of wensen een bepaald product of dienst volgens ons moet voldoen zodat wij u een offerteaanvraag kunnen sturen of een bestelling bij u kunnen plaatsen. Ook hebben wij deze gegevens nodig om uw facturen te kunnen betalen en om snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of te weinig persoonsgegevens aan ons verstrekt, is het mogelijk dat wij de eerder genoemde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

 

Verstrekking van uw gegevens aan derden

In verband met de uitvoering van een mogelijke overeenkomst met u, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden die onderdelen, materialen en producten aan ons leveren of die in opdracht van ons werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij serverruimte waarop (delen van) onze in- en verkoopadministratie worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens zijn daar onderdeel van. Ook maken wij gebruik van Microsoft Office en de daarbij behorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij onze nieuwsbrief versturen via een e-mailmarketingdienst worden uw persoonsgegevens uiteindelijk ook gedeeld met de aanbieder van deze dienst.

 

Marketing

Als u ons daartoe toestemming heeft gegeven, bewaren en gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om u in de toekomst via e-mail persoonlijk te informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hiervoor een aanbieding te doen. Wij maken gebruik van Mailchimp. Elke keer als wij u een mail sturen die een reclame-uiting bevat, bieden wij u de mogelijkheid u af te melden voor deze e-mailservice met behulp van de uitschrijflink onderaan elke mail.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Heeft u bij ons een offerte aangevraagd maar bent u nog geen klant van ons, dan vernietigen wij uw gegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact. Hebben wij echter ooit van u een offerte ontvangen maar zijn wij geen klant van u geworden, dan worden uw persoonsgegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact verwijderd. Bent u klant van ons of wij klant van u, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot zeven jaar na afloop van het financiële boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig werd uitgevoerd. Deze periode van zeven jaar komt overeen met de verplichte bewaartermijn van onze administratie voor de Nederlandse Belastingdienst. Na afloop van deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Als daar reden toe is, kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of onjuistheden daarin te corrigeren. U heeft ook het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te vernietigen of het gebruik ervan te begrenzen. U kunt bovendien bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevensbestand aan u te overhandigen of de betreffende gegevens over te dragen aan een derde partij. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: Raffaela Cerrato, Marketing Manager (raffaela.cerrato@oxy-com.com). Ten slotte kunt u contact met ons opnemen met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en het gebruiken van uw persoonsgegevens.